Vervolg Algemene Leden Vergadering via Zoom


30-09-2020

Hierbij nodigen we jullie uit voor het vervolg op de ALV van zondag 30 augustus j.l..

We hebben de agenda niet afgerond en gaan verder bij punt 12:

12. Goedkeuring begroting 2021
13. Voortgang van de vereniging: groei, betrokkenheid, nieuwe regiogroepen
en Basic Basics online.

(De toelichting van agendapunt 1 t/m 13 staat in de uitnodigingsbrief van maart 2020)
Het bestuur wil verder nog een aantal zaken bespreken.

14. Wel of niet vergoeden van tijd die mensen in de vereniging stoppen.
CCN is een vrijwilligersvereniging. Dat houdt in dat de tijd die leden in de vereniging steken niet vergoed wordt. Op dit moment is hierop maar één uitzondering, nl. de teachersvergoeding als de teacher een cursus geeft ten behoeve van de vereniging. De teacher draagt immers de eindverantwoordelijkheid voor de cursus. Wij willen als bestuur hieraan vasthouden omdat de tijd van de een niet waardevoller is dan van de ander.
Agendapunt: Houden wij vast aan dit uitgangspunt of besluit de ALV anders.
15. Basic Basics training als toegang tot de vereniging ook in eigen beheer.
In de ingelaste extra ALV van juni 2018 hebben we besloten om via een verkorte cursus van een dag aspirant-lidmaatschap mogelijk te maken. Om het risico voor de teacher zo klein mogelijk te houden en ook om éénvormigheid te creëren hebben we afgesproken dat deze cursus onder beheer van de vereniging zou staan. Er is echter nu een vraag gekomen bij het bestuur om deze Basic Basics training in eigen beheer te doen. Het bestuur staat hier welwillend tegenover. Het financieel risico komt dan geheel bij de teacher te liggen. De teacher zou dan wel gebruik kunnen maken van de folders en de website van de vereniging, als de cursus voldoet aan de randvoorwaarden voor een Basic Basics training zoals deze vastgesteld zijn door de vereniging.
Voorstel: De teacher kan de Basic Basic doen onder eigen beheer, maar mag ook kiezen voor een vaste trainersvergoeding.

16. W.v.t.t.k.

 

Marlies Tjallingii is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Marlies Tjallingii’s Zoom Meeting

Time: Sep 4, 2020 04:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81998910884?pwd=bEM3Z2FYWGdLd2VTc3hCc0NIcUFrZz09

Meeting ID: 819 9891 0884

Passcode: ALV2

Meeting ID: 819 9891 0884

Passcode: ALV2

| Posted in ALV | No Comments »

Uitnodiging voor de ALV 2020


06-07-2020
De geplande vergadering in Zwolle is door de corona crises helaas afgelast. Nu is er door de versoepeling van regels de mogelijkheid om weer te vergaderen op 1.5 meter. We hebben een nieuwe datum en een nieuwe locatie gevonden om met elkaar te vergaderen. Voor een lunch wordt gezorgd.

Als je mee wilt praten over het beleid van de vereniging ben je van harte welkom. Ook aspirantleden zijn heel welkom. Zij hebben geen stemrecht (er wordt overigens niet vaak gestemd).
Schrijf deze datum dus vast in je agenda.

De nieuwe datum van de ALV is 30 augustus a.s. in Amsterdam/Duivendrecht in het clubhuis van tuinparkvereniging Nieuw-Vredelust. We beginnen om 11.00 en we willen
afronden om 16.00. De koffie staat klaar vanaf 10.30 uur.

Adres:
Buitensingel 4
1114 BE Amsterdam-Duivendrecht.

In verband met de catering kun je je opgeven bij Eveline Swidde
Reiskosten worden door de vereniging vergoed op basis van het openbaarvervoerstarief. Wij hopen dat jullie allemaal gaan komen!

Read the rest of this entry »

| Posted in ALV | No Comments »

ALV aan alle leden


03-04-2020

Aan alle leden.

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben begrepen kunnen wij de geplande Algemene Ledenvergadering van 11 april niet door laten gaan.
Gezien alle terechte maatregelen is het ook heel moeilijk om nu al een nieuwe datum te plannen. Daarom hebben wij besloten om jullie alvast de stukken toe te zenden. Wil je nu al reageren op bijv. de agenda of zelf agendapunten inbrengen, dan kun je dit doen door een mailtje te sturen aan de voorzitter van het bestuur, Liesbeth Bianchi.
Wij hopen natuurlijk dat alle maatregelen van de regering zoveel effect hebben dat het in juni weer mogelijk is om te vergaderen en we dan alsnog de ALV kunnen laten doorgaan. Mocht dit niet mogelijk zijn dan willen wij graag van jullie weten wat jullie ervan vinden als we eventueel een video-vergadering plannen. Dit is mogelijk via computer, laptop of smartphone .
Wij als bestuur hopen dat jullie allen gezond blijven tijdens deze crisis. Wij staan altijd voor jullie klaar om jullie hierbij te steunen.

Met vriendelijke groet,
Liesbeth Bianchi
Eveline Swidde
Henk Madhuizen

| Posted in ALV | No Comments »

Algemene Ledenvergadering op 13 april 2019 in Den Haag


02-04-2019

Plaats: Krooneendstraat 4, 2492 NG Den Haag
Tijd: 11 uur

Het bestuur nodigt de leden uit voor de Algemene Leden Vergadering. Een routebeschrijving en verdere informatie vindt u in de uitnodigingsbrief met de jaarstukken. In verband met de catering willen we graag weten of u wel/niet komt.

Het bestuur vindt het fijn om met de leden te overleggen over alles wat in de vereniging speelt. Er wordt verslag gedaan van verschillende activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden. Verder wordt ook gepraat over het nieuwe beleid van de vereniging. Je kunt zelf ook agendapunten inbrengen. Als je al punten hebt, dan kun je die natuurlijk vast melden bij ons als bestuur.
Het is een gezellige dag en de reiskosten worden vergoed en de lunch wordt door de vereniging betaald.

Wij hopen zoveel mogelijk leden te kunnen ontmoeten.

Het Bestuur: Liesbeth Bianchi (voorzitter) en Eveline Swidde (secretaris)

| Posted in ALV | No Comments »

Algemene Leden Vergadering op 13 april 2019 in Den Haag


04-02-2019

Plaats: Krooneendstraat 4, 2492 NG Den Haag

(Bij Rob en Liesbeth)
Zet deze datum vast in je agenda!

Het bestuur vindt het fijn om met de leden te overleggen over alles wat in de vereniging speelt. Er wordt verslag gedaan van verschillende activiteiten die er in 2018 hebben plaatsgevonden. Verder wordt er ook gepraat over het nieuwe beleid van de vereniging. Je kunt zelf ook agendapunten inbrengen. Als je al punten hebt, dan kun je die natuurlijk vast melden bij ons als bestuur.
Het is een gezellige dag en de reiskosten en de lunch worden door de vereniging betaald.
Wij hopen dat er zoveel mogelijk leden bij zijn. Iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging met de stukken twee weken voor de ALV.

Het Bestuur: Liesbeth Bianchi (voorzitter) Eveline Swidde (secretaris)

| Posted in ALV | No Comments »

Verslag van de vergadering op 3 juni 2018


24-06-2018

Korte Samenvatting van de vergadering op 3 juni 2018 j.l in Amsterdam door Eveline

Afwezig met bericht: Dori Steeneken, Corrie v. Haasteren, Anja Blom, Marianne van Wijngaarden
Emmy Clausen
Aanwezig: Marlies Tjallingii, Peter Koekebakker, Miriam Krekel, Evelien van Os, Bregitta Waardijk,
Marie-An Vollers, Liesbeth Bianchi, Rob van den Brink, Hanneke Versteege, Eveline Swidde

De vergadering wordt voorgezeten door Liesbeth.
Peter en Marlies hebben voorwerk gedaan voor deze middag. We zijn met 10 man aanwezig.
Van start gaan we met een oefening, die Marlies aanbiedt. We krijgen een klein velletje waarop we 10 belangrijkste punten aangeven die we door het cocounselen hebben geleerd.
Als je daar niets over kan zeggen dan kijk je naar de technieken die je het meest toepast in je sessies.
Je vergelijkt vervolgens met je buurvrouw/man hoeveel punten je gemeen hebt.
We blijken minder punten met elkaar gemeen te hebben dan we eerst dachten. Zo’n 2 a 3.
Marlies inventariseert op een groot vel.
Op de eerste plaats komt:
1 vrije aandacht hebben.
2 Niet oordelen of minder oordelend zijn
3 niet terugkomen op de inhoud van een sessie, gevoel van veiligheid ervaren
4 Zelfinzicht, zelfreflectie
5 Ontladen; je laten gaan en daarna een inzicht krijgen
6 Zelf management / zelf de verantwoordelijkheid nemen
7 valideren van jezelf en de ander
8 plezier maken
9 risico’s nemen, mogen falen

Dit zijn dus de leerdoelen die in dit groepje aan de orde kwamen en zeker opgenomen moeten worden in de training nieuwe vorm.

Peter licht een paper toe dat hij uitdeelt. Daarop staan een aantal begrippen, die hij als teacher essentieel vindt om te behandelen in een training.
Dat zijn wat is cocounselen
wederkerigheid
wat is sessie
werker- medewerker
Als basishouding – iedereen is OK, zoals ie is
-gelijkwaardigheid
-geen oordelen
Veiligheid – geheimhouding
– geen advies/kritiek of interpreteren
-niet napraten/ terugkomen op een onderwerp
-geen geweld

technieken
1 vrije aandacht
2 terugkomoefening
3 herhalen
4 ik ben me bewust van…..
welke emoties /lichamelijke sensaties / gedachten gaan er door je heen?
5 Associatie
wat gaat er in je om? Waar doet deze situatie/ dit gevoel je aan denken?
wat is je vroegste herinnering aan dit soort situatie?
tegen wie zeg je dit eigenlijk?
6 tegenwoordige tijd
beschrijf de situatie zo precies mogelijk/ praat in de tegenwoordige tijd/vertel het in de ik vorm/ zeg dat direct tegen……
10 Rollenspel / werken met kussen

de mogelijke opbouw van een sessie

Ook zal per individu een beoordeling plaats moeten vinden van de stabiliteit van de persoon (geen ernstige psychische belemmeringen) te beoordelen door een teacher(s) en zo mogelijk bij aanvraag deelname.
Dit zou in 1 dag(3 dagdelen) geleerd kunnen worden. Hierna kan de persoon na toestemming teacher aspirantlid van CCN worden.
Uiteindelijk zal er een beoordeling door teacher(s) plaats moeten vinden tot toetreding als volwaardig lid van de vereniging.
Tot zover Peter

Over ontlading
Binnen de vergadering wordt er gesproken over ontlading:
Daar is het nodige over te doen. Dat zal in Schotland wel weer ter sprake komen. Sommigen zien ontlading als schadelijk/ anderen als een cadeautje voor de hele groep. Andere groepsleden raken door echte ontlading gerestimuleerd en komen bij eigen pijn, en werkmateriaal.
Patroonmatig ontladen werkt echter contra productief.
Wat is nog meer van essentieel belang
Zelfmanagement moet een ieder direct worden bijgebracht
Verantwoordelijkheid nemen voor eigen aandeel in opgelopen pijn/ conflict
Aandachtsbalans; leren switchen tussen aandacht bij de pijn en aandacht in het hier en nu
Tijdsbewaking
het vertellen in de tegenwoordige tijd en vandaaruit naar de gevoelservaring gaan
Restimulatie: wat gebeurt er? Waarom raak ik zo van streek? Wat heeft dat met mij te maken?

Waar moet iemand echt aan voldoen om deel uit te mogen maken van de vereniging?
het kunnen zien van eigen aandeel in problematiek (ook conflicten in de wandelgangen, buiten sessies om) Deze basishouding wordt wel als zeer belangrijk gezien als voorwaarde om toe gelaten te worden tot CCN.
(Miriam zou graag zien dat potentiele leden inzicht krijgen in de criteria voor toelating)
Restimulatie en eigen verantwoordelijkheid zouden ook tot de essentiele begrippen moeten worden gerekend vindt de meerderheid. Die zouden dus bij het lijstje gevoegd moeten worden van Peter.

Om verder te komen met de verschillende technieken
Mbv het blad waarop de gebarentaal staat (Niek )
Met de co coping app van JanPieter
Deelcertificaat Marlies- Joke
De procedure voor leden die ooit een basiscursus gedaan hebben
men verwijst door naar een back to basic cursus. Een andere mogelijkheid is het doen van een sessie met een teacher, die de candidaat als veilig bestempelt.

Toetreding tot het netwerk
Aspirantleden die de 1 daagse training achter de rug hebben en door mogen, krijgen een aftekenlijst
waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Zij krijgen de gelegenheid om mee te doen met de regiogroepen en Landelijke weekends. Op Landelijke weekends zouden aspirantleden verplicht zijn om op zaterdag
ochtend om zich met basisvaardigheden bezig te houden. Over dit proces mag een aspirantlid 2 jaar doen.
Na twee Landelijke weekends bezocht te hebben zouden aspirantleden een soort hot seat – een beoordelingsmoment door een teacher moeten krijgen. Na die tijd is hij of zij volwaardig lid.
Een aspirantlid betaalt 25 euro als lidmaatschapsgeld aan CCN
Voor de 1 daagse training betaalt het potentiele lid 50 euro; er is een subsidie mogelijkheid voor minderdraagkrachtigen. Teachers ontvangen 50 euro + reiskosten en ervaren counselers die meedoen met deze training hoeven niets te betalen. Er zal worden zorg gedragen voor de cursus/
cursusmateriaal (?), soep, koffie, thee en fris.
De dag duurt van 10.00 tot 17.00 er is plaats voor 14 mensen. Waaronder de teacher +2 helpers +2 ervaren counselers en 9 nieuwe mensen.
30 September 2018 is er in Amsterdam een training gepland die zal heten
Basistraining Cocounselen 2018 met als titel: Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven.
Geleid door Marlies. Helpers Hanneke en Eveline.
In Den Haag wordt er in November een trainingsdag belegd; de datum moet nog worden bepaald.

in November wordt er een landelijk Weekend georganiseerd met de titel : Leef je Leven.
Men kijkt uit naar ideeën over workshops die gegeven gaan worden.

HOE ZIET DE NIEUWE TRAINING ER GLOBAAL UIT.
De nieuwe basistraining van 1 dag bevat de volgende componenten
De deelnemers krijgen een aantal basisbegrippen mee
– wat is cocounselen
– wat is wederkerigheid
Wat is een sessie
Hoe het zit met verantwoordelijkheid nemen voor eigen aandeel in problemen
Wat is aandachtsbalans
Wat is restimulatie
De basishouding en de veiligheid wordt besproken
Een aantal technieken wordt aangeboden o.a:
1 vrije aandacht
2 terugkomoefening
3 Ik ben me bewust van etc/ welke emoties, lich. Sensaties/gedachten gaan er door mij heen?
of als medewerker: welke emoties/sensaties/gedachten gaan er door je heen?
4 vrije associatie: waar doet me dat aan denken? Of als medewerker: waar doet dat jou aan denken?
5 validaties
6 tegenwoordige tijd
7 herhalen
8 rollen spel
9 ontlading

Aan het eind van de dag wordt er door de teacher in samenspraak met helper(s) beoordeeld of iemand door kan gaan als aspirantlid.
Er wordt gescreend op het hebben van voldoende vrije aandacht bij de medewerker voor de werker.
Op de aandachtsbalans van de werker en op de veiligheid (niet verder over spreken).

| Posted in ALV | No Comments »

Verslag van de vergadering op 3 juni 2018 (2)


24-06-2018

Korte Samenvatting van de vergadering op 3 juni 2018 j.l in Amsterdam door Eveline

Afwezig met bericht: Dori Steeneken, Corrie v. Haasteren, Anja Blom, Marianne van Wijngaarden
Emmy Clausen
Aanwezig: Marlies Tjallingii, Peter Koekebakker, Miriam Krekel, Evelien van Os, Bregitta Waardijk,
Marie-An Vollers, Liesbeth Bianchi, Rob van den Brink, Hanneke Versteege, Eveline Swidde

De vergadering wordt voorgezeten door Liesbeth.
Peter en Marlies hebben voorwerk gedaan voor deze middag. We zijn met 10 man aanwezig.
Van start gaan we met een oefening, die Marlies aanbiedt. We krijgen een klein velletje waarop we 10 belangrijkste punten aangeven die we door het cocounselen hebben geleerd.
Als je daar niets over kan zeggen dan kijk je naar de technieken die je het meest toepast in je sessies.
Je vergelijkt vervolgens met je buurvrouw/man hoeveel punten je gemeen hebt.
We blijken minder punten met elkaar gemeen te hebben dan we eerst dachten. Zo’n 2 a 3.
Marlies inventariseert op een groot vel.
Op de eerste plaats komt:
1 vrije aandacht hebben.
2 Niet oordelen of minder oordelend zijn
3 niet terugkomen op de inhoud van een sessie, gevoel van veiligheid ervaren
4 Zelfinzicht, zelfreflectie
5 Ontladen; je laten gaan en daarna een inzicht krijgen
6 Zelf management / zelf de verantwoordelijkheid nemen
7 valideren van jezelf en de ander
8 plezier maken
9 risico’s nemen, mogen falen

Dit zijn dus de leerdoelen die in dit groepje aan de orde kwamen en zeker opgenomen moeten worden in de training nieuwe vorm.

Peter licht een paper toe dat hij uitdeelt. Daarop staan een aantal begrippen, die hij als teacher essentieel vindt om te behandelen in een training.
Dat zijn wat is cocounselen
wederkerigheid
wat is sessie
werker- medewerker
Als basishouding – iedereen is OK, zoals ie is
-gelijkwaardigheid
-geen oordelen
Veiligheid – geheimhouding
– geen advies/kritiek of interpreteren
-niet napraten/ terugkomen op een onderwerp
-geen geweld

technieken
1 vrije aandacht
2 terugkomoefening
3 herhalen
4 ik ben me bewust van…..
welke emoties /lichamelijke sensaties / gedachten gaan er door je heen?
5 Associatie
wat gaat er in je om? Waar doet deze situatie/ dit gevoel je aan denken?
wat is je vroegste herinnering aan dit soort situatie?
tegen wie zeg je dit eigenlijk?
6 tegenwoordige tijd
beschrijf de situatie zo precies mogelijk/ praat in de tegenwoordige tijd/vertel het in de ik vorm/ zeg dat direct tegen……
10 Rollenspel / werken met kussen

de mogelijke opbouw van een sessie

Ook zal per individu een beoordeling plaats moeten vinden van de stabiliteit van de persoon (geen ernstige psychische belemmeringen) te beoordelen door een teacher(s) en zo mogelijk bij aanvraag deelname.
Dit zou in 1 dag(3 dagdelen) geleerd kunnen worden. Hierna kan de persoon na toestemming teacher aspirantlid van CCN worden.
Uiteindelijk zal er een beoordeling door teacher(s) plaats moeten vinden tot toetreding als volwaardig lid van de vereniging.
Tot zover Peter

Over ontlading
Binnen de vergadering wordt er gesproken over ontlading:
Daar is het nodige over te doen. Dat zal in Schotland wel weer ter sprake komen. Sommigen zien ontlading als schadelijk/ anderen als een cadeautje voor de hele groep. Andere groepsleden raken door echte ontlading gerestimuleerd en komen bij eigen pijn, en werkmateriaal.
Patroonmatig ontladen werkt echter contra productief.
Wat is nog meer van essentieel belang
Zelfmanagement moet een ieder direct worden bijgebracht
Verantwoordelijkheid nemen voor eigen aandeel in opgelopen pijn/ conflict
Aandachtsbalans; leren switchen tussen aandacht bij de pijn en aandacht in het hier en nu
Tijdsbewaking
het vertellen in de tegenwoordige tijd en vandaaruit naar de gevoelservaring gaan
Restimulatie: wat gebeurt er? Waarom raak ik zo van streek? Wat heeft dat met mij te maken?

Waar moet iemand echt aan voldoen om deel uit te mogen maken van de vereniging?
het kunnen zien van eigen aandeel in problematiek (ook conflicten in de wandelgangen, buiten sessies om) Deze basishouding wordt wel als zeer belangrijk gezien als voorwaarde om toe gelaten te worden tot CCN.
(Miriam zou graag zien dat potentiele leden inzicht krijgen in de criteria voor toelating)
Restimulatie en eigen verantwoordelijkheid zouden ook tot de essentiele begrippen moeten worden gerekend vindt de meerderheid. Die zouden dus bij het lijstje gevoegd moeten worden van Peter.

Om verder te komen met de verschillende technieken
Mbv het blad waarop de gebarentaal staat (Niek )
Met de co coping app van JanPieter
Deelcertificaat Marlies- Joke
De procedure voor leden die ooit een basiscursus gedaan hebben
men verwijst door naar een back to basic cursus. Een andere mogelijkheid is het doen van een sessie met een teacher, die de candidaat als veilig bestempelt.

Toetreding tot het netwerk
Aspirantleden die de 1 daagse training achter de rug hebben en door mogen, krijgen een aftekenlijst
waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Zij krijgen de gelegenheid om mee te doen met de regiogroepen en Landelijke weekends. Op Landelijke weekends zouden aspirantleden verplicht zijn om op zaterdag
ochtend om zich met basisvaardigheden bezig te houden. Over dit proces mag een aspirantlid 2 jaar doen.
Na twee Landelijke weekends bezocht te hebben zouden aspirantleden een soort hot seat – een beoordelingsmoment door een teacher moeten krijgen. Na die tijd is hij of zij volwaardig lid.
Een aspirantlid betaalt 25 euro als lidmaatschapsgeld aan CCN
Voor de 1 daagse training betaalt het potentiele lid 50 euro; er is een subsidie mogelijkheid voor minderdraagkrachtigen. Teachers ontvangen 50 euro + reiskosten en ervaren counselers die meedoen met deze training hoeven niets te betalen. Er zal worden zorg gedragen voor de cursus/
cursusmateriaal (?), soep, koffie, thee en fris.
De dag duurt van 10.00 tot 17.00 er is plaats voor 14 mensen. Waaronder de teacher +2 helpers +2 ervaren counselers en 9 nieuwe mensen.
30 September 2018 is er in Amsterdam een training gepland die zal heten
Basistraining Cocounselen 2018 met als titel: Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven.
Geleid door Marlies. Helpers Hanneke en Eveline.
In Den Haag wordt er in November een trainingsdag belegd; de datum moet nog worden bepaald.

in November wordt er een landelijk Weekend georganiseerd met de titel : Leef je Leven.
Men kijkt uit naar ideeën over workshops die gegeven gaan worden.

HOE ZIET DE NIEUWE TRAINING ER GLOBAAL UIT.
De nieuwe basistraining van 1 dag bevat de volgende componenten
De deelnemers krijgen een aantal basisbegrippen mee
– wat is cocounselen
– wat is wederkerigheid
Wat is een sessie
Hoe het zit met verantwoordelijkheid nemen voor eigen aandeel in problemen
Wat is aandachtsbalans
Wat is restimulatie
De basishouding en de veiligheid wordt besproken
Een aantal technieken wordt aangeboden o.a:
1 vrije aandacht
2 terugkomoefening
3 Ik ben me bewust van etc/ welke emoties, lich. Sensaties/gedachten gaan er door mij heen?
of als medewerker: welke emoties/sensaties/gedachten gaan er door je heen?
4 vrije associatie: waar doet me dat aan denken? Of als medewerker: waar doet dat jou aan denken?
5 validaties
6 tegenwoordige tijd
7 herhalen
8 rollen spel
9 ontlading

Aan het eind van de dag wordt er door de teacher in samenspraak met helper(s) beoordeeld of iemand door kan gaan als aspirantlid.
Er wordt gescreend op het hebben van voldoende vrije aandacht bij de medewerker voor de werker.
Op de aandachtsbalans van de werker en op de veiligheid (niet verder over spreken).

| Posted in ALV | No Comments »

Extra Leden vergadering op 3 juni 2018


01-06-2018

Tijdens de afgelopen ALV was er weinig tijd over om een aantal belangrijke onderwerpen waarmee onze vereniging al een tijd bezig is voldoende te bespreken.
Omdat er toch wel wat haast is bij de besluitvorming van een aantal van deze onderwerpen en het bestuur niet in staat is om al dit soort besluiten alleen te nemen, hebben we besloten om op zondag 3 juni opnieuw bij elkaar te komen.
De bijeenkomst zal worden gehouden:
Op Zondag 3 juni, 14.00 uur – 17.00 uur
Bij Eveline Swidde en Jan v. Krieken
Feikke de Boerlaan 49
1019KS Amsterdam
Iedereen is welkom. Maar laat vooraf even weten of je komt.
Dit kan je doen bij het bestuur: Liesbeth Bianchi of Eveline Swidde.
Met warme groet,
Liesbeth Bianchi
Eveline Swidde

| Posted in ALV | No Comments »

Extra Ledenvergadering op 3 juni 2018


06-05-2018

Tijdens de afgelopen ALV was er weinig tijd over om een aantal belangrijke onderwerpen waarmee onze vereniging al een tijd bezig is voldoende te bespreken.
Omdat er toch wel wat haast is bij de besluitvorming van een aantal van deze onderwerpen en het bestuur niet in staat is om al dit soort besluiten alleen te nemen, hebben we besloten om op zondag 3 juni opnieuw bij elkaar te komen.
De bijeenkomst zal worden gehouden:
Op Zondag 3 juni, 14.00 uur – 17.00 uur
Bij Eveline Swidde en Jan v. Krieken
Feikke de Boerlaan 49
1019KS Amsterdam

Iedereen is welkom. Maar laat vooraf even weten of je komt.
Dit kan je doen bij het bestuur: Liesbeth Bianchi of Eveline Swidde.

Met warme groet,

Liesbeth Bianchi
Eveline Swidde

| Posted in ALV | No Comments »

Algemene Leden Vergadering op 8 april 2018


28-03-2018

Op 8 april a.s. wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. De stukken voor deze vergadering, het algemeen en het financieel deel zijn als PDF-bestand bijgevoegd.

De vergadering wordt gehouden in Amsterdam:

Kalimantan, de gemeenschappelijke woning van het blok

Feike de Boerlaan 49

1019 KS Amsterdam

In de stukken wordt uitgegelegd hoe je daar met Openbaar Vervoer of auto kunt komen.

Om 11 uur staat de koffie klaar en de vergadering begint om 12 uur.

Het bestuur hoopt veel leden te begroeten in het belang van het reilen en zeilen van de vereniging.

| Posted in ALV | No Comments »