CCN trainers bijeen in Donkerbroek

CCN-trainers bijeen okt. 2013Voor het eerst sinds jaren kwam van zaterdagochtend 28 september tot de volgende dag rond vier uur in de middag, weer een zevental CCN trainers bij elkaar. En ze besloten meteen om dat op 4 en 5 oktober 2014 weer te doen! Ter plekke, tijdens hun recente bijeenkomst in Donkerbroek, werd hun programma gezamenlijk vorm gegeven. Ze begonnen met een persoonlijk rondje van ieder van de aanwezigen. Enkele punten uit de voorliggende stukken waren: de introductie van het in internationaal verband vorm gegeven idee van een CCI Wereld Pas, en de inhoud van een simpele ‘ online’ CCI introductie als initiatief van CCI World News Service.

De zaterdagavond was gereserveerd voor een door een van hen gehouden workshop over ‘voicing’, waarin een ieder met een muziekinstrument naar keuze, diens stem vrijelijk liet horen. Een zeer geslaagde workshop waarin ook ervaren werd hoe muziek een bijdrage tot het CCI proces kan geven. Daarnaast waren nog onderwerpen ter discussie aangedragen zoals de wijze van toelaten van nieuwe leden tot de CCI gemeenschap en de kwaliteitsbeheersing binnen CCI. Er werd gewerkt met telkens een 1,5 uur per onderwerp.
Spoedig werden we het er ook over eens dat, omdat er niet genotuleerd werd, een van de aanwezige diens persoonlijke indrukken zou weergeven op de CCN website en in die van CCI World News Service. Hoofdmoot van de gesprekken was de vormgeving van de CCI Wereld Pas. Deze gedachte stamt uit het internationaal trainers overleg na de CCI Europa bijeenkomst van 2011 in Hongarije.
 
CCI Wereld Pas
Daar werd namelijk geopperd om een internationaal systeem te ontwikkelen zodat geïnteresseerden in de CCI aanpak, ook het lidmaatschap van CCI zouden kunnen verwerven. En wel door het volgen van workshops waarin het toepassen van CCI methodieken wordt ervaren. In dit soort korte workshops kunnen trainers, zo blijkt ook uit internationale bijeenkomsten, op uitstekende wijze actuele onderwerpen aan de orde stellen. Zodoende kunnen ook niet geaccrediteerden daarvan genieten. Dat kan ook de belangstelling voor dergelijke bijeenkomsten aanzienlijk vergroten. Door vast te leggen welke technieken al ervaren zijn, kunnen ze ook meewegen bij de accreditatie van deze CCI belangstellenden. Daarnaast blijven ook de uit het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw stammende basiscursussen van 40 uur bestaan.
Tijdens de bijeenkomst in Donkerbroek werd al kennis gemaakt met een proefwebsite van deze nieuwe, internationale, aanpak. Daarnaast is het mogelijk dat mensen die meer van de CCI methode willen weten, contact kunnen leggen met andere starters of zelfs online kennis kunnen nemen van de basisprincipes van de CCI aanpak. Meer informatie over deze aanpak zal, zo werd gezegd, binnen niet al te lange tijd, wellicht nog dit jaar, bekend worden. Ook de introductie van de CCI Wereld Pas website is aanstaande!
Inmiddels werden tijdens de bijeenkomst in Donkerbroek al onderwerpen voor dergelijke workshops aangedragen en zelfs voor 2014 al in termijnen vastgelegd! De onderwerpen variëren van ‘ ik hou van mijn computer’, ‘omgaan met agressie’, ‘ omgaan met je emoties’ tot ‘tel wat je gegeven is’, ‘ zelf hulp’, ‘intervisie technieken’, ‘hoe breng je je dromen tot werkelijkheid’ enz. Helaas ontbrak de tijd om na te gaan welke CCI technieken hierbij in het spel kunnen zijn.
 
Internet
Met dat al is het duidelijk, dat internet de onderlinge communicatie tussen de deelnemers aanmerkelijk heeft vergroot. Zoals ook met het gebruik van Skype en andere dergelijke systemen het geval is. Mede daardoor richtte CCI World News Service zich, al vóór 2010 – en feitelijk al sinds 1982 – op de systematiek van het verder bekend maken van de CCI aanpak. En wel enerzijds via een vereenvoudigde aanpak van de CCI aanpak – het je eigen maken van de basisprincipes – en anderzijds door het uiteenrafelen van het proces van verandering, dat daarmee gepaard gaat.
Daarbij lijkt een van de barrières te zijn dat de kracht van emotionele belevenissen in diverse kringen niet als zodanig erkend wordt. Weliswaar lijkt dat zich vooral in de westelijke wereld en dan vooral bij mannen voor te doen en minder bij vrouwen. Daartegenover zien we, vooral bij baby’s van beiderlei kunnen, en wereldwijd, dat die wel degelijk aan hen, die rondom hen zijn, kenbaar kunnen maken hoe zij het van binnen vinden. Ze maken dat via lachen of huilen wel degelijk duidelijk. Daarbij blijkt het met elkaar (mee) delen van wat er uiterlijk gebeurd, een heel oorspronkelijke en ook helende menselijke activiteit te zijn. En zo is creativiteit ook een helende activiteit te zijn voor wat er dan ook geheeld moet worden. Het creëren van woorden, dansen, zingen, tekenen, schrijven, dromen, huilen enz. zijn creatieve en helende activiteiten. En zo zijn emoties/ gevoelens speciale aanjagers die ook als zodanig erkend dienen te worden. Dit proces van delen en creatieve uitingen zijn dan ook voor mij de kern van de CCI benadering.
 
Vertrouwelijkheid
Dat is ook de reden waarom zo speciale aandacht aan de vertrouwelijkheid, de veiligheid, binnen CCI wordt geschonken. Het met elkaar delen van wat feitelijk hoogst geheim is, kan een gevaarlijke activiteit zijn. Voor dat we dat doen, moeten we er absoluut zeker van zijn dat we daardoor niet beschadigd kunnen worden. En dat is ook de reden waarom er op dat gebied strikte veiligheidsregels gelden binnen CCI. Daarom ook krijgt ieder precies het zelfde aantal minuten werktijd en is er binnen CCI ook geen sprake is van een autoritair systeem. Er is binnen CCI gewoon geen baas, want dat ben je alleen zelf.
 
Een ‘taster’ website   
Dit alles is aanleiding voor CCI World News Service om een speciale, kleine en naar inhoud simpele online CCI introductie website te maken. Een Nederlandse versie daarvan was onderwerp van gesprek tussen de Nederlandse trainers. Een verbeterde versie daarvan is nu ook klaar en wordt aansluitend ter publicatie aangeboden. Om mogelijke belangstellenden niet af te schrikken is het de bedoeling dat deze ‘omgaan met emoties’ genoemde website door CCN publiekelijk ter beschikking wordt gesteld
De inhoud van de Engelse versie daarvan is nu online opgenomen in CCI World News Service. In beide versies wordt – uit de aard der zaak – ook aandacht geschonken aan het feit, dat geld hier geen rol speelt. Want wat er feitelijk gebeurt is: het ruilen van aandacht aan elkaar en ieders eigen emoties.
 
Niek Sickenga

| 21-11-2013 | Posted in Impressies |