TestRob


04-02-2022

  Geacht EBGH lid

  Op het forum staan discussies over de parkbijdrage. We willen graag weten of deze discussies een afspiegeling zijn van wat er breed leeft onder onze leden, of dat een zwijgende meerderheid er heel anders over denkt. Invullen kost u ongeveer een half uurtje.
  De uitslag van de enquĂȘte zal geanonimiseerd worden, maar we vragen uw naam, nummer(s) van uw huisje(s) om dubbeltellingen te voorkomen, en uw e-mail adres om uw antwoorden naar toe te sturen. Voel u dus vrij om te antwoorden. Wij stellen het zeer op prijs indien u uiterlijk zaterdag 19 februari zou kunnen reageren.
  Wij raden u aan de ingevulde enquete ook naar uw eigen printer te sturen, zodat u later zelf uw eigen antwoorden kunt vergelijken met de totaal uitslag.

  De vragen zijn als volgt gerangschikt:

  1. Algemene vragen

  2. Vragen over parkbijdragen

  3. Vragen over voorschotbedragen water en afval

  4. Vragen omtrent het park

  5. Vragen omtrent verhuur van uw huisje

  6. Rol EBGH (niet verwarren met VEBEGH)


  1. Algemene vragen:

  1.1 Naam:

  1.2 email adres:

  1.3 Hoeveel huisjes heeft u in uw bezit?:

  Welke huisnummers:

  1.4 Vanaf welk jaar heeft u die huisje(s) in bezit? (Bij meerdere huisjes graag meerdere jaartallen invullen):

  1.5 Bent u naast EBGH lid ook lid van de VEBEGH?

  opgezegd per:


  2. Vragen over parkbijdragen:

  U krijgt maandelijks een factuur toegestuurd voor een parkbijdrage, aangevuld met voorschotbedragen voor water en afval.
  We hebben eerst een aantal vragen over die eerste post, en daarna over die voorschotbedragen.

  2.1 Hoeveel parkbijdrage betaalt u nu?
  (exclusief water, afval en overig)?

  A: Ik betaal het gefactureerde bedrag (175 euro, excl. BTW)B: Ik betaal het gefactureerde bedrag, minus de laatste verhoging (130 euro, excl. BTW)C: Ik betaal “Goossens tarief” (54,30 euro, excl. BTW)D: Ik betaal niets, maar reserveer wel elke maand een bedragE: Anders: (gaarne hieronder omschrijven)


  2.2 Om welke reden(en) heeft u gekozen voor bovenstaande betaling?
  (meerdere antwoorden mogelijk)

  A: De hoogte van het gefactureerde bedrag lijkt mij redelijk.B: De hoogte lijkt mij redelijk, <b>minus</b> de laatste verhoging van 130 naar 175 euro, omdat die niet rechtmatig vastgesteld is door een VEBEGH ALV (Algemene Leden Vergadering).C: Ik verhuur en wil dat mijn huurders ongehinderd gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de exploitant.D: Ik heb geen zin in pesterijen van de exploitant, aanmaningen, incassoprocedures en ander bedreigingen.E: De hoogte van het gefactureerde bedrag is wellicht niet redelijk, maar wil niet lastig gevallen worden met al het gedoe en gezeur van beide belangenverenigingen.F: Ik gebruik “tarief Goossens” als drukmiddel, in de hoop dat de exploitant onder deze financiĂ«le druk alsnog bereid is om opening van zaken te geven over de werkelijke kosten van onderhoud en beheer van het park (transparantie).G: Ik betaal niets omdat er geen transparantie is over welke uitgave dan ook.H: Ik reserveer totdat ik een factuur krijg conform “tarief Goossens“ of dat er een deugdelijke financiĂ«le onderbouwing wordt geleverd.I: Zonder correcte factuur kan ik niet betalen, bijvoorbeeld omdat ik een bedrijf heb die dan de BTW niet goed kan verrekenen.J: Ik krijg helemaal geen factuur (meer) van de exploitant.K: Ik wil eerst zeker weten dat de exploitant die mij een factuur stuurt daar ook toe gerechtigd is.L: Anders: (gaarne hieronder omschrijven)


  De huidige parkbijdrage kunnen we ruwweg onderverdelen in twee soorten kosten:

  • basiskosten, voor het beheer en onderhoud van wegen, riool, algemeen groen, energiekosten rioolpompen en terreinverlichting, een vergoeding voor het administratief beheren en organiseren van dit onderhoud waardoor het park mooi en schoon gehouden wordt, plus eventuele heffingen indien die aan eigenaren doorberekend dienen te worden.

  • exploitatiekosten, ten behoeve van de huur van het hoofdgebouw, overige personele kosten, winst en risico opslag, etc waarmee de exploitant zijn recreatiebedrijf deels kan bekostigen.

  In de begroting van de exploitant staan gezamenlijke kosten en exploitatie kosten van zijn bedrijf. Omdat er onder de eigenaren heel verschillend wordt gedacht wie waaraan moet meebetalen, willen we graag uw mening weten over het volgende:

  2.3 Zou iedereen, naast de “basiskosten”, ook moeten meebetalen aan (een deel van) de “exploitatiekosten”?

  A: Ja, of iemand nu verhuurt of niet, ik vind dat alle eigenaren ook moeten meebetalen aan die exploitatie kosten.B: Ja, ik ben bang dat anders deze exploitant failliet gaat en dat ik dan mijn huisje niet meer goed kan verhuren.C: Nee, ik vind dat alleen de basis kosten door iedereen opgebracht moeten worden. Alle “exploitatiekosten” dient de exploitant zelf te verdienen via provisie op geleverde verhuur diensten en/of andere dienstverlening aan eigenaren, gasten en dagjesmensen.D: Anders (gaarne hieronder omschrijven)


  Met transparantie bedoelen we dat er ieder jaar een onderhoudsplan gemaakt wordt met bijbehorende financiële begroting. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden dient volgens dat plan te worden uitgevoerd, en de kosten voor de uitvoering dienen dan jaarlijks getoetst te worden aan de begroting en onderliggende facturen / documenten. Op die manier is het volledig transparant waar de door de huiseigenaren betaalde bijdragen aan worden besteed, en hoe hoog de verplichte parkbijdrage zou moeten zijn.
  Zo’n verificatie zou bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden door een kascommissie van eigenaren uit de EBGH en VEBEGH die daarvoor toegang krijgt tot betaalgegevens, waarbij de commissieleden niet verbonden zijn aan enige entiteit op de Groene Heuvels.

  2.4 Hoe transparant dient de exploitant te zijn over de besteding van de verplichte parkbijdrage?

  A: Ik vind het niet interessant, ik hoef dat niet te weten.B: Ik vertrouw de exploitant, dus alleen een jaarlijkse begroting is voor mij genoeg.C: Als iets verplicht wordt, dan moet daar tegenover staan dat de exploitant zich verantwoordt, en dat dat ook verifieerbaar is.D: Anders (gaarne hieronder omschrijven)


  3. Vragen over voorschotbedragen water en afval

  Op uw maandelijks factuur staan ook voorschotbedragen genoemd voor waterverbruik en afvalverwijdering.

  • Het woord “voorschot” suggereert dat er een jaarlijkse eindafrekening zal gaan volgen maar dat is niet de praktijk.

  • Wel heeft er in 2020 een significante naheffing plaatsgevonden over meerdere jaren tegelijk, die niet controleerbaar was.

  • Daarnaast bestaat de gefactureerde post “water” voor een onbekend deel uit “reinigingsheffing” waardoor onduidelijk is hoeveel verbruik u feitelijk in rekening wordt gebracht.

  Het gevolg hiervan is dat er discussie gaande is over de hoogte van bedragen voor water en afval, en dat veel eigenaren een watermeter hebben laten installeren. Daarom willen we graag uw mening hebben over het volgende:

  3.1 Hoe vindt u dat het waterverbruik verrekend moet worden?

  3.1a Het huidige bedrag en de huidige wijze van verrekening vind ik prima.

  3.1b De exploitant dient jaarlijks te verantwoorden hoe hoog het bedrag is geweest dat het waterbedrijf gefactureerd heeft aan het park, evt vermeerderd met zijn administratie kosten daarvoor.

  3.1c De exploitant dient de verrekening te communiceren volgens welke verdeelsleutel de gemeenschappelijke waterrekening verdeeld wordt over de verschillende groepen eigenaren en grootverbruikers (groeps-accommodaties, restaurant/zwembad, etc).

  3.1d Bij eigenaren die een watermeter geĂŻnstalleerd hebben is de meterstand bepalend voor die verrekening. De overige eigenaren dienen volgens een redelijke verdeelsleutel voor het resterende bedrag aangeslagen, waarbij de verdeelsleutel is afgestemd met de twee eigenarenverenigingen.


  3.2 Hoe vindt u dat de afvalverwijdering verrekend moet worden?

  3.2a Het huidige bedrag en de huidige wijze van verrekening vind ik prima.

  3.2b De exploitant dient jaarlijks te verantwoorden hoe hoog het bedrag is geweest dat het afvalinzamelingsbedrijf gefactureerd heeft aan het park, evt. vermeerderd met zijn administratie kosten daarvoor.

  3.2c De exploitant dient de verrekening te communiceren volgens welke verdeelsleutel de gemeenschappelijke afvalrekening verdeeld wordt over de verschillende groepen eigenaren en grootverbruikers (groeps-accommodaties, restaurant/zwembad, etc).


  3.3 Hoe denkt u over afvalscheiding op het park?

  3.3a Ik ben tevreden over de mate van afvalscheiding.

  3.3b Indien oneens, dan wil ik de volgende zaken verbeteren (bijvoorbeeld door meer scheiding van bijvoorbeeld papier, glas, plastic, en/of grofvuil).


  4. Vragen omtrent het park

  4.1 Hoe tevreden bent u over de huidige staat van het collectieve groen op het park in het algemeen?

  4.2 Kunt u uw antwoord op 4.1 toelichten?
  Zijn er specifieke onderdelen die u anders zou waarderen (bijvoorbeeld rietonderhoud in sloten en visvijver, onderhoud van bomen en struiken, etc.)?


  4.3 Hoe tevreden ben u over de staat van de bovengrondse infrastructuur (wegdek, verlichting, etc)?

  4.4 Kunt u uw antwoord op 4.3 toelichten?
  Zijn er specifieke onderdelen die u anders zou waarderen (bijvoorbeeld asfalt, straatverlichting, bewegwijzering, etc.)?


  Op papier is er een strikte regelgeving rondom de kleurstelling van de huisjes, maar in praktijk wijken de kleuren van met name een deel van de “Forest View” huisjes hiervan af. De huisjes van “Lake View” hebben momenteel meer eenheid van kleur. Er is veel discussie gaande over de huidige kleurstelling.

  4.5 Wat vindt u van het beleid rondom de kleurstelling van de “Lake View” huisjes?

  A: Ik vind dat hier strikt in gehandhaafd moet worden, zodat Lake View huisjes eenheid van kleur uitstralen.B: Ik vind dat binnen redelijke grenzen er meerdere opties moeten worden toegestaan, mede omdat de huidige kleurstelling zeer gedateerd is.C: Ik vind dat er veel meer ruimte moet zijn voor persoonlijke variatie.D: Ik vind dat iedereen dat zelf zou moeten kunnen bepalen

  4.6 Wat vindt u van het beleid rondom de kleurstelling van de “Forest View” huisjes?

  A: Ik vind dat hier strikt in gehandhaafd moet worden, zodat Forest View huisjes eenheid van uitstraling hebben.B: Ik vind dat binnen redelijke grenzen er meerdere opties moeten worden toegestaan, omdat de huidige kleurstelling zeer gedateerd is.C: Ik vind dat er veel meer ruimte moet zijn voor persoonlijke variatie.D: Ik vind dat iedereen dat zelf zou moeten kunnen bepalen


  5. Vragen omtrent verhuur van uw huisje

  U bent niet verplicht uw huisje aan derden te verhuren, maar veel eigenaren doen dit. Dat verhuren kan zowel onder eigen beheer als via de exploitant. We willen graag uw ervaringen en wensen hieromtrent inventariseren.

  5.1 Verhuurt u uw huisje aan derden?

  A: Ik verhuur niet, en dat wil ik zo laten.B: Ik verhuur incidenteel, wanneer het mij uitkomt.C: Ik verhuur zoveel als mogelijk is, en doe alles in eigen beheer.D: Ik verhuur zoveel als mogelijk is, en doe dat via de huidige exploitant.E: Anders (gaarne hieronder toelichten)


  5.2. Zou u de verhuur op een andere manier willen organiseren?

  A: Niet van toepassing, ben tevreden zoals het nu gaatB: Ik zou graag willen dat de huidige exploitant meer keuze in zijn aanbod biedt zodat het beter aansluit bij mijn behoeften. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het kunnen kiezen uit modules zoals sleutel/receptiedienst, schoonmaken, adverteren via zijn website, etc), maar ook aan minder vaak per jaar verhuren.C: Ik zou het graag via een andere exploitant willen verhuren omdat ik geen vertrouwen (meer) heb in de kwaliteit van de huidige exploitant.D: Ik zou het graag via een andere exploitant willen verhuren omdat ik geen vertrouwen (meer) heb in de kwaliteit van de huidige exploitant en omdat ik ook een modulair aanbod van diensten wil hebben zoals genoemd in optie (B).E: Anders (gaarne hieronder toelichten)


  5.3 Als u ervaring heeft met verhuren via de exploitant, hoe tevreden bent u dan over de volgende onderdelen?

  5.3.1 De mate waarin je huisje wordt verhuurd.

  5.3.2 Het rendement van uw investering.

  5.3.3 De mate van geboden duidelijkheid dat de door hem geĂŻnde toeristenbelasting ook afgedragen wordt aan de gemeente.

  U bent zelf verantwoordelijk voor die afdracht, dus de exploitant zou bijvoorbeeld bewijs van die afdracht kunnen aandragen, of u schriftelijk hiervoor vrijwaren of het geld aan u terugstorten)

  5.3.4 De mate van communicatie over wie er wanneer in uw huisje zit.

  5.3.5 De afdracht van de huuropbrengst naar u als verhuurder.

  5.3.6 De werkwijze en mate van optreden indien huurders zich misdragen of arbeidsmigranten blijken te zijn.

  5.3.7 De schadeafhandeling wanneer huurders uw huisje beschadigen.

  5.3.8 De schoonmaak van uw huisje.

  5.3.9. De referenties die na verhuur geschreven worden

  5.3.10. Andere ervaringen die relevant zijn
  (gaarne toelichten)


  6. Rol EBGH (niet verwarren met VEBEGH)

  De EBGH is een belangenvereniging voor zowel verhurende als niet-verhurende eigenaren op het park. Het bestuur en ondersteuning draait geheel op de inzet van onbetaalde vrijwilligers. Enerzijds wil het bestuur graag weten welke richting de vereniging volgens haar leden uit zou moet gaan, en anderzijds kan het bestuur dit niet alleen en hebben we ook uw actieve hulp en betrokkenheid nodig. Daarom willen we graag uw mening over het volgende:

  6.1 Waarvoor dient in uw ogen de EBGH zich vooral voor in te zetten
  (meerdere onderwerpen mogelijk)?


  6.2 Heeft u ideeën over welke acties op korte termijn in gang gezet zouden moeten worden?


  6.3 Beschikt u over specifieke expertise waarmee u de EBGH kan helpen bovengenoemde doelen te realiseren?


  6.4 Heeft u behoefte aan een fysieke bijeenkomst van EBGH leden zodat de leden elkaar kunnen leren kennen?
  Bijvoorbeeld door het organiseren van een BBQ (uiteraard indien de Covid restricties dat toelaten)?


  6.5 Bent u tevreden over de inzet van de EBGH


  6.6 Wat kan er beter


  6.7a Heeft u een positief of negatief beeld van de EBGH?

  6.7b kunt u dit omschrijven?


  6.8 Hoe komt u aan dit beeld?


  Als u wilt, kunt u de ingevulde vragenlijst naar uw printer sturen, en pas daarna op de verzend knop drukken

  Dank u wel dat u meegedaan heeft aan deze enquĂȘte. Wij gaan deze enquĂȘte verwerken en zullen onze bevindingen op de voorgenomen EBGH-bijeenkomst geanonimiseerd communiceren (5 maart, indien de COVID maatregelen dat toestaan).

  het bestuur EBGH

  | Posted in | Reacties uitgeschakeld voor TestRob